Uzgodnienia z ENEA S.A. Szczecin

Uzgodnienia z Energetyką Szczecińską dotyczące produkcji rozdzielnic elektrycznych.

Informujemy naszych klientów, iż pomiędzy firmą Bekazet - producentem rozdzielnic elektrycznych, a Energetyką Szczecińską S.A. Rejon Energetyczny Szczecin, zostały zawarte uzgodnienia w zakresie prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych dotyczących układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej.

ENEA S.A. Szczecin
Rejon Obsługi Klienta Szczecin
Ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin

dotyczy:
wymogów Enea S.A. Szczecin w zakresie prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia z układami rozliczeniowymi energii elektrycznej.

W dniu 27 listopada 2001 roku miało miesjce spotkanie przedstawicieli Waszej firmy ze szczecińskimi producentami rozdzielnic elektrycznych, którego celem było uzgodnienie wymogów jakie mają spełniać rozliczeniowe układy pomiarowe. Treść tych uzgodnień jest zawarta na naszej stronie internetowej w dziale "Warto wiedzieć" w zakładce "Uzgodnienia z energetyką szczecińską".

Dla przypomnienia wymienię uczestników spotkania

 • Leszek Czarnecki ESSA
 • Ryszard Wańkowicz ESSA
 • Andrzej Konopelko ESSA
 • Jerzy Jessa ESSA
 • Cezary Bąk Bekazet Szczecin
 • Michał Krupczyński Elektromontaż Szczecin
 • Barbara Woronecka El-Monter Szczecin

oraz przytoczę ustalenia z tego spotkania.

Ustalono jak niżej:


Ustalenia i wytyczne ESSA RE Szczecin dotyczące prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych w zakresie układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej.

Układy pomiarowe pół-pośrednie

 1. Listwy pośredniczące SKa montowane w pozycji poziomej. W przypadku braku miejsca ESSA akceptuje montaż listwy Ska w pozycji pionowej.
 2. Płyta montażowa układu pomiarowego półpośredniego - uchylna - uchylność bezwzględnie wymagana (kierunek lewo lub w prawo - wybór dowolny)
 3. Zasilanie rozdzielnicy z układem pomiarowym należy wprowadzać na zaciski rozłączniko - bezpiecznika, a potem na zaciski przekładników. Rozłączniko-bezpiecznik i płyta osłonowa winny być przystosowane do oplombowania.
 4. Rozłączniko-bezpiecznik i przekładniki w osobnych komorach - za osobnymi drzwiami
 5. Okien odczytowych nie stosować. W uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie taka konieczność stosowna informacja zostanie zawarta na zatwierdzonym projekcie lub schemacie.
 6. Świadectwem legalizacji przekładników (i innych przyrządów pomiarowych) jest plomba jednostki legalizującej. Nie wymaga się świadectwa legalizacji w formie papierowej. Jeżeli producent przyrządu dołącza świadectwo to należy je dołączyć do przyrządu (rozdzielnicy)

Układy pomiarowe bezpośrednie

 1. Uchylność blatu montażowego dla zestawu jedno lub dwu licznikowego nie jest wymagana. Dla zestawów pomiarowych wielo licznikowych uchylność blatu montażowego jest bezwzględnie wymagalna (dotyczy to już zatwierdzonych i realizowanych projektów)
 2. Wymagane jest by każdy układ pomiarowy znajdował się w osobnej komorze za osobnymi drzwiami. (dotyczy to nowo projektowanych inwestycji)
 3. Wymagane jest by każdy układ rozliczeniowy przystosowany był do wymiany z układu jednofazowego na trójfazowy. Stosować deski pod licznikowe uniwersalne oraz przygotowywać otworowanie pod zabudowę aparatury trójfazowej. Oprzewodowanie wykonywać zgodnie z zatwierdzonym PT
 4. Wysokość usytuowania liczydeł liczników na poziomie od 0,8 do 2 m od poziomu podłogi
 5. Montaż wzierników do odczytu nie wymagany. Wybór pozostawia się inwestorowi.
 6. Do zabezpieczania wewnętrznych linii zasilających WLZ należy stosować rozłączniko-bezpieczniki.
 7. Jako zabezpieczenia przed licznikowe należy stosować gniazda bezpiecznikowe typu KO. Dopuszcza się stosowanie innych nowocześniejszych aparatów, ale przy założeniu, że zawarte zostały one w PT lub ich zastosowanie zostało uzgodnione z ESSA RE Szczecin oraz, że przystosowane są one do plombowania.
 8. Listew zaciskowych pośredniczących pomiędzy zabezpieczeniem przed licznikowym a licznikiem NIE STOSOWAĆ. W przypadku niedostosowania zacisków aparatów do przekroju przewodów należy uzgodnić ewentualne zastosowanie listew pośredniczących.

Ogólne:

 1. ESSA RE Szczecin przekaże informacje dotyczące stosowanych aktualnie typów liczników (typ nazwa producenta ewentualnie karta katalogowa)
 2. ESSA RE Szczecin przekaże informacje dotyczące oczekiwań dotyczących wymiarów ("w świetle") komór - szafek jedno licznikowych w związku z zamiarem przygotowywania układów pomiarowych do rozliczeń wielo taryfowych co wiąże się to z zapewnieniem miejsca na zainstalowanie zegara sterującego.
 3. ESSA RE Szczecin będzie na bieżąco przekazywać informacje dotyczące nowo pojawiających się oczekiwań dotyczących prefabrykacji układów pomiarowych energii elektrycznej
 4. Ochronę przepięciową pierwszego stopnia należy montować w rozdzielnicach głównych, a drugiego stopnia w rozdzielnicach oddziałowych lub zestawach licznikowych. Ochronę przepięciową pierwszego i drugiego stopnia można montować w rozdzielnicy głównej zgodnie z zaleceniami producenta. Ze względu na wysokie koszty elementów ochrony przepięciowej pozostawia się wybór aparatów Zamawiającemu rozdzielnicę przy założeniu, że parametry techniczne są nie gorsze niż aparatów zawartych w PT. Przy zamianie ochronników należy wykonawcy robót zapewnić karty z parametrami ochronników projektowanymi i zastosowanymi.
 5. Mosty szynowe należy montować w osobnych komorach lub w komorach z aparatami z tym, że na maskownicy nie mogą być zabudowane jakiekolwiek aparaty. Jeżeli PT nie przewiduje mostu szynowego decyzję co do konieczności zastosowania mostu szynowego pozostawia producentowi

 


Dotyczy wymogów ESSA RE Szczecin przy prefabrykacji rozdzielnic w zakresie układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej - Wasz znak RE1/DOP/LC/4655/2001 z dnia 21.09.2001

Uzupełniając i nawiązując do naszego pisma z dnia 01.10.2001 przedstawiamy poniżej kolejne problemy i związane z nimi pytania dotyczące prefabrykacji rozdzielnic w zakresie układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej.

 1. W ostatnich dniach pojawił się kolejny problem. Wykonaliśmy rozdzielnice zgodnie z PT. Odbierający układy pomiarowe zażądali przebudowy nowo wykonanych rozdzielnic (zestawów licznikowych) i przygotowanie miejsca pod ewentualne zamontowanie zegara sterującego. Powodem ma być to, że w przyszłości może zaistnieć konieczność zainstalowania odbiorcy licznika dwutaryfowego. Prosimy o informację czy faktycznie winniśmy odstępować od PT i uwzględniać taką ewentualność w trakcie prefabrykacji rozdzielnic. Prosimy o wytyczne w tej sprawie.
 2. Prosimy także o wytyczne dotyczące montażu urządzeń ochrony przepięciowej pierwszego i drugiego stopnia. Rozdzielnice pomimo wykonania ich zgodnie z zatwierdzonym PT nie zawsze spełniają oczekiwania odbierających układy pomiarowe. Ostatnio odbierający spowodowali, że trzeba było przenieść ochronniki w inne miejsce, by zapewnić miejsce na np. zegary sterujące.
 3. Prosimy o podanie oczekiwanej - właściwej głębokości rozdzielnic elektrycznych. Odbierający układy pomiarowe mierzą rozdzielnice i stwierdzają, że głębokość rozdzielnic nie jest właściwa (za mała).

Bekazet do dnia dzisiejszego uznaje poczynione ustalenia jako wiążące. Jednakże zauważamy, że obecnie ENEA S.A. odbiera i akceptuje rozdzielnice elektryczne z rozliczeniowymi układami pomiarowymi energii elektrycznej nie spełniających przynajmniej części z wyżej wymienionych wymagań.

Biorąc pod uwagę, że sposób prefabrykacji rozdzielnic jest istotnym czynnikiem wpływającym na cenę produkowanych urządzeń zwracamy się z prośbą o określenie aktualnych wymogów stawianych przez ENEA S.A. Szczecin rozdzielnicom z rozliczeniowymi układami pomiarowymi energii elektrycznej.

Sprecyzowanie Waszych obecnych wymagań i oczekiwań pozwoli nam produkować urządzenia lepsze, wygodniejsze w montażu i eksploatacji i zapewne tańsze.

Szczególnie ważne jest określenie:

 1. Czy każdy układ pomiarowy bezpośredni (licznik) ma być w osobnej komorze za osobnymi drzwiami czy nie?
 2. Wiemy, że na dzień dzisiejszy w budownictwie wielorodzinnym są montowane i tym samym zapewne akceptowane przez ENEA S.A. Szczecin rozdzielnice elektryczne w których na jednej płycie montażowej zamontowanych jest wiele liczników, w jednej komorze i za jednymi drzwiami. Płyty montażowe nie są uchylne. Czy tym samym mamy przyjąć, że wiele układów pomiarowych możemy montować na jednej płycie montażowej, że płyta nie musi być uchylna i że wiele liczników może być za wspólnym drzwiami?
 3. Czy wymagane jest aby każdy układ pomiarowy był przystosowany do zmiany z układu jednofazowego na trójfazowy?
 4. Czy i jakie są Wasze wymagania co do sposobu plombowania płyt montażowych układów pomiarowych i innych części rozdzielnic?
 5. Czy i jakie są Wasze wymagania co do montażu wzierników odczytowych?
 6. Czy i jakie są Wasze wymagania w zakresie zabezpieczeń przelicznikowych (typ, przystosowanie do plombowania itp)? Czy możemy odejść od zabezpieczeń typu KO ?
 7. Czy i jakie są Wasze wymagania co do konstrukcji i usytuowania mostów szynowych w rozdzielnicach z większą ilością układów pomiarowych?
 8. Czy wymagane jest by układ pomiarowy był przystosowany do zabudowy zegara sterującego?
 9. Czy i jakie są Wasze wymagania w zakresie miejsca montażu w rozdzielnicy urządzeń ochrony przepięciowej?

Oczekując szybkiej i wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytania
Pozostajemy z poważaniem,

Cezary Bąk

 

W dniu 11 kwietnia 2007 roku Bekazet zwrócił się do ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Szczecin z prośbą o określenie wymagań dotyczących doboru przekładników prądowych w półpośrednich układach pomiarowo rozliczeniowych.

ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Szczecin pismem znak ZZD/DS./SD/TU/4889/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 określiła warunki jakim powinny odpowiadać przekładniki prądowe montowane w półpośrednich układach pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej.

I tak:

 1. Instalowane przekładniki winny spełniać wymagania normy PN EN-60044-1
 2. W projektach technicznych winny być zawarte obliczenia sprawdzające prawidłowy dobór przekładników

Instrukcja dotycząca doboru przekładników dostępna jest na stronie internetowej http://www.enea.pl

Poniżej zamieszczamy pismo ZZD/DS./SD/TU/4889/2007 w sprawie

Bekazet poleca:

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15

Przejdź do starszej wersja strony WWW