Wstępne uzgodnienia poczynione podczas spotkania producentów rozdzielnic elektrycznych z przedstawicielami ESSA RE Szczecin.

Uczestnicy spotkania:

 1. Leszek Czarnecki ESSA
 2. Ryszard Wańkowicz ESSA
 3. Andrzej Konopoelko ESSA
 4. Jerzy Jessa ESSA
 5. Cezary Bąk Bekazet Szczecin
 6. Michał Krupczyński Elektromontaż Szczecin
 7. Barbara Woronecka El-Monter Szczecin

Ustalenia i wytyczne ESSA RE Szczecin dotyczące prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych w zakresie układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej.

Układy pomiarowe półpośrednie

 1. Listwy pośredniczące Ska montowane w pozycji poziomej. W przypadku braku miejsca ESSA akceptuje montaż listwy Ska w pozycji pionowej.
 2. Płyta montażowa układu pomiarowego półpośredniego - uchylna - uchylność bezwzględnie wymagana (kierunek lewo lub w prawo - wybór dowolny)
 3. Zasilanie rozdzielnicy z układem pomiarowym należy wprowadzać na zaciski rozłączniko - bezpiecznika, a potem na zaciski przekładników. Rozłączniko-bezpiecznik i płyta osłonowa winny być przystosowane do oplombowania.
 4. Rozłączniko-bezpiecznik i przekładniki w osobnych komorach - za osobnymi drzwiami
 5. Okien odczytowych nie stosować. W uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie taka konieczność stosowna informacja zostanie zawarta na zatwierdzonym projekcie lub schemacie.
 6. Świadectwem legalizacji przekładników (i innych przyrządów pomiarowych) jest plomba jednostki legalizującej. Nie wymaga się świadectwa legalizacji w formie papierowej. Jeżeli producent przyrządu dołącza świadectwo to należy je dołączyć do przyrządu (rozdzielnicy)

Układy pomiarowe bezpośrednie

 1. Uchylność blatu montażowego dla zestawu jedno lub dwulicznikowego nie jest wymagana. Dla zestawów pomiarowych wielo licznikowych uchylność blatu montażowego jest bezwzględnie wymagalna (dotyczy to już zatwierdzonych i realizowanych projektów)
 2. Wymagane jest by każdy układ pomiarowy znajdował się w osobnej komorze za osobnymi drzwiami. (dotyczy to nowo projektowanych inwestycji)
 3. Wymagane jest by każdy układ rozliczeniowy przystosowany był do wymiany z układu jednofazowego na trójfazowy. Stosować deski pod licznikowe uniwersalne oraz przygotowywać otworowanie pod zabudowę aparatury trójfazowej. Oprzewodowanie wykonywać zgodnie z zatwierdzonym PT
 4. Wysokość usytuowania liczydeł liczników na poziomie od 0,8 do 2 m od poziomu podłogi
 5. Montaż wzierników do odczytu nie wymagany. Wybór pozostawia się inwestorowi.
 6. Do zabezpieczania wewnętrznych linii zasilających WLZ należy stosować rozłączniko-bezpieczniki.
 7. Jako zabezpieczenia przed licznikowe należy stosować gniazda bezpiecznikowe typu KO. Dopuszcza się stosowanie innych nowocześniejszych aparatów, ale przy założeniu, że zawarte zostały one w PT lub ich zastosowanie zostało uzgodnione z ESSA RE Szczecin oraz, że przystosowane są one do plombowania.
 8. Listew zaciskowych pośredniczących pomiędzy zabezpieczeniem przed licznikowym a licznikiem NIE STOSOWAĆ. W przypadku niedostosowania zacisków aparatów do przekroju przewodów należy uzgodnić ewentualne zastosowanie listew pośredniczących.

Ogólne:

 1. ESSA RE Szczecin przekaże informacje dotyczące stosowanych aktualnie typów liczników (typ nazwa producenta ewentualnie karta katalogowa)
 2. ESSA RE Szczecin przekaże informacje dotyczące oczekiwań dotyczących wymiarów ("w świetle") komór - szafek jedno licznikowych w związku z zamiarem przygotowywania układów pomiarowych do rozliczeń wielo taryfowych co wiąże się to z zapewnieniem miejsca na zainstalowanie zegara sterującego.
 3. ESSA RE Szczecin będzie na bieżąco przekazywać informacje dotyczące nowo pojawiających się oczekiwań dotyczących prefabrykacji układów pomiarowych energii elektrycznej
 4. Ochronę przepięciową pierwszego stopnia należy montować w rozdzielnicach głównych, a drugiego stopnia w rozdzielnicach oddziałowych lub zestawach licznikowych. Ochronę przepięciową pierwszego i drugiego stopnia można montować w rozdzielnicy głównej zgodnie z zaleceniami producenta. Ze względu na wysokie koszty elementów ochrony przepięciowej pozostawia się wybór aparatów Zamawiającemu rozdzielnicę przy założeniu, że parametry techniczne są nie gorsze niż aparatów zawartych w PT. Przy zamianie ochronników należy wykonawcy robót zapewnić karty z parametrami ochronników projektowanymi i zastosowanymi.
 5. Mosty szynowe należy montować w osobnych komorach lub w komorach z aparatami z tym, że na maskownicy nie mogą być zabudowane jakiekolwiek aparaty. Jeżeli PT nie przewiduje mostu szynowego decyzję co do konieczności zastosowania mostu szynowego pozostawia producentowi rozdzielnicy.